[1]
T. B. A. Trần, K. K. Lê, T. T. Nguyễn, và H. N. Mai, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020”, ctump, số p.h 52, tr 99–106, tháng 10 2022.