[1]
P. A. N. Ung, A. T. Ngô, H. D. Trịnh, K. T. Lý, và T. P. Đan Trần, “TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 ”, ctump, số p.h 52, tr 59-65, tháng 10 2022.