[1]
X. T. Bùi, H. T. T. Nguyễn, H. K. Bùi, N. T. Lưu, và T. N. N. Trần, “ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”, ctump, số p.h 69, tr 65–72, tháng 12 2023.