[1]
T. D. Võ, H. L. Đỗ, và T. D. H. Nguyễn, “TÌNH HÌNH SINH ENZYME β LACTAMASE PHỔ RỘNG CỦA ESCHERICHIA COLI VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ”, ctump, số p.h 51, tr 7-13, tháng 9 2022.