[1]
N. T. Nguyễn, M. P. Nguyễn, và C. T. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023”, ctump, số p.h 61, tr 211–219, tháng 7 2023.