[1]
T. N. Nguyễn, N. L. Lê, N. Q. Mai, T. B. N. Trương, và T. T. Lâm, “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA”, ctump, số p.h 69, tr 256–276, tháng 12 2023.