[1]
T. T. N. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRONG LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN TRONG ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC: TIẾP CẬN THỰC HÀNH ”, ctump, số p.h 49, tr 207-210, tháng 8 2022.