[1]
M. T. Nguyễn, L. H. T. Dương, T. B. T. Nguyễn, H. T. Nguyễn, N. L. Trần, và T. N. . Trương, “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”, ctump, số p.h 49, tr 140-147, tháng 8 2022.