[1]
M. L. Dương, N. D. Trần, Q. N. Bùi, T. H. C. Trịnh, và V. L. . Nguyễn, “YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 49, tr 133-139, tháng 8 2022.