[1]
M. L. Dương, N. D. Trần, Q. N. Bùi, T. H. C. Trịnh, và V. L. Nguyễn, “YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ”, ctump, số p.h 49, tr 133–139, tháng 8 2022.