[1]
H. L. Bùi, X. V. Tống, V. T. Lê, và C. D. Lê, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH”, ctump, số p.h 68, tr 116-123, tháng 11 2023.