[1]
T. L. Nguyễn và Đăng K. Trần, “TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO ”, ctump, số p.h 68, tr 104-109, tháng 11 2023.