[1]
Q. Đình N. Võ, T. K. Đỗ, và T. C. Đậu, “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG ”, ctump, số p.h 68, tr 73-79, tháng 11 2023.