[1]
T. N. Phạm và H. T. Nguyễn, “SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN”, ctump, số p.h 68, tr 73–79, tháng 11 2023.