[1]
V. N. Phạm, C. X. Trần, Đình L. Trần, Q. T. Đỗ, và A. T. Nguyễn, “KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG ”, ctump, số p.h 68, tr 57-62, tháng 11 2023.