[1]
T. N. Phạm, V. T. Lê, và V. N. Ngô, “VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”, ctump, số p.h 68, tr 44-51, tháng 11 2023.