[1]
Đình H. Lê, T. H. Nguyễn, và H. H. Lưu, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU ”, ctump, số p.h 68, tr 30-37, tháng 11 2023.