[1]
Q. Đình N. Võ và H. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM ”, ctump, số p.h 68, tr 22-29, tháng 11 2023.