[1]
N. T. Nguyễn, T. T. Mai, và T. Cao, “KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG ”, ctump, số p.h 68, tr 15-21, tháng 11 2023.