[1]
V. N. Phan, S. N. Hồ, M. D. Nguyễn, và C. D. Lê, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN ”, ctump, số p.h 68, tr 7-14, tháng 11 2023.