[1]
V. M. Lê, T. G. Lê, T. B. H. Nguyễn, và V. T. Nguyễn, “GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ ”, ctump, số p.h 69, tr 251-264, tháng 12 2023.