[1]
L. Q. Lâm, V. K. Nguyễn, H. N. T. Thái, X. T. Trương, H. V. Ngô, và H. Ẩn . Nguyễn, “NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH GAN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ”, ctump, số p.h 69, tr 142-148, tháng 12 2023.