[1]
. D. Đăng Trương, H. T. Ngô, và K. P. Huỳnh, “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN THEO THANG ĐIỂM GRACE, TIMI VÀ HEART Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”, ctump, số p.h 49, tr 53-60, tháng 8 2022.