[1]
T. M. D. Huỳnh và T. M. N. . Lê, “Nghiên cứu cải thiện độ hòa tan của celecoxib”, ctump, số p.h 47, tr 65-72, tháng 9 2022.