[1]
T. Y. N. Nguyễn, N. A. Lâm, T. T. M. Hứa, T. H. T. Phan, N. B. T. Lê, và G. H. Lương, “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022 ”, ctump, số p.h 69, tr 184-192, tháng 12 2023.