[1]
N. C. Đổ, V. Đ. Nguyễn, D. T. Đoàn, T. A. T. Phạm, A. Q. Tô, và T. N. Phù, “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ”, ctump, số p.h 69, tr 128–134, tháng 12 2023.