[1]
V. S. Đa Đặng, V. H. Nguyễn, và M. H. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH ”, ctump, số p.h 69, tr 112-120, tháng 12 2023.