[1]
N. N. Nguyễn, M. G. Huỳnh, và H. N. T. Mai, “ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI”, ctump, số p.h 69, tr 230–237, tháng 12 2023.