[1]
T. Đạt Châu và T. V. Lê, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023 ”, ctump, số p.h 69, tr 79-89, tháng 12 2023.