[1]
Đ. N. Đoàn, M. S. Danh, M. P. Võ, V. T. T. Nguyễn, và T. C. Danh, “VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”, ctump, số p.h 69, tr 106–112, tháng 12 2023.