[1]
N. H. T. Đặng, C. Đ. Trần, V. T. Lê, T. A. Trịnh, và T. T. Vũ, “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT”, ctump, số p.h 61, tr 260–265, tháng 7 2023.