[1]
V. T. Nguyễn, V. K. Nguyễn, H. T. Ngô, và V. M. Lê, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2022-2023”, ctump, số p.h 61, tr 142–147, tháng 7 2023.