[1]
H. P. Lê và H. Q. Nguyễn, “ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ ”, ctump, số p.h 69, tr 200-206, tháng 12 2023.