[1]
N. P. Q. Huỳnh, T. L. Nguyễn, H. V. Châu, và N. P. T. Huỳnh, “KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023”, ctump, số p.h 69, tr 58–65, tháng 12 2023.