[1]
T. M. D. Huỳnh, T. L. Phạm, T. T. L. Phan, H. M. Nguyễn, H. K. N. Lê, và T. K. N. . Bành, “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM”, ctump, số p.h 69, tr 215-222, tháng 12 2023.