[1]
C. V. Nguyễn, V. D. Nguyễn, N. P. T. Huỳnh, và T. L. Lê, “THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020”, ctump, số p.h 69, tr 30–35, tháng 12 2023.