[1]
T. T. H. Nguyễn, T. T. T. Trần, N. X. L. Dương, và Đỗ L. Điền . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ MÃ VẠCH ADN CỦA LOÀI BÌM ĐẸP - IPOMOEA SP. HỌ BÌM BÌM (CONVOLVULACEAE) ”, ctump, số p.h 53, tr 228-235, tháng 11 2022.