[1]
N. T. Lê và c.s., “NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus)”, ctump, số p.h 69, tr 177–184, tháng 12 2023.