[1]
P. Đạt Trần, “NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG LẠM DỤNG RƯỢU BIA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI TẠI PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”, ctump, số p.h 53, tr 175-181, tháng 11 2022.