[1]
N. Định Dương, N. D. Lưu, và T. H. Huỳnh, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CHƯA KIỂM SOÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”, ctump, số p.h 53, tr 34-40, tháng 11 2022.