[1]
T. H. T. Lương, “Nhận thức, thái độ, thực hành văn hóa học đường của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, ctump, số p.h 47, tr 27-33, tháng 9 2022.