[1]
Lý T. K. N. và V. M. Lê, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT”, ctump, số p.h 62, tr 215–222, tháng 7 2023.