[1]
T. D. K. Bùi, N. N. H. Nguyễn, K. N. Bùi, V. N. Phạm, T. M. N. Lê, và T. M. T. Lê, “KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”, ctump, số p.h 62, tr 165–172, tháng 7 2023.