[1]
T. D. P. Phạm, T. H. Y. Nguyễn, T. L. Nguyễn, V. B. Nguyễn, và T. T. Lê, “TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB/RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023”, ctump, số p.h 61, tr 98–105, tháng 7 2023.