[1]
T. Đ. Hà, T. M. D. Huỳnh, và H. N. Mai, “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”, ctump, số p.h 61, tr 188–196, tháng 7 2023.