[1]
T. M. D. Nguyễn, T. T. N. Phan, T. Y. D. Trần, T. K. P. Hà, H. L. Lê, và T. K. T. Nguyễn, “NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”, ctump, số p.h 50, tr 129-136, tháng 8 2022.