[1]
P. L. Dương, T. Đạt Nguyễn, . C. M. T. Phạm, và M. B. Lê, “NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022”, ctump, số p.h 50, tr 114-121, tháng 8 2022.