[1]
H. H. S. Mai, T. Nguyễn, T. N. N. Nguyễn, và T. L. Võ, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023”, ctump, số p.h 61, tr 182–188, tháng 7 2023.