[1]
T. L. E. Nguyễn, T. Nguyễn, T. N. N. Phạm, và T. N. L. Trần, “NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM)”, ctump, số p.h 61, tr 196–203, tháng 7 2023.