[1]
. H. T. Nguyễn, T. L. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, và D. K. Đặng, “NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023 ”, ctump, số p.h 62, tr 223-230, tháng 7 2023.