[1]
Q. T. Phan và c.s., “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN”, ctump, số p.h 62, tr 158–164, tháng 7 2023.